Informace k uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa

K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je třeba doložit:

Stávající smlouvu o nájmu, popř. užívací právo

V případě úmrtí nájemce doloží dědic hrobového zařízení notářské usnesení a občanský průkaz

V případě převodu nájemní smlouvy na nového nájemce – občanské průkazy obou stran, platnou nájemní smlouvu, popř. užívací právo

Jestliže dojde v průběhu nájmu k důležitým změnám vztahujících se k nájemci (změna bydliště, změna jména apod.),je nutné tuto skutečnost co nejdříve nahlásit správě hřbitova

Smlouva o nájmu hrobového místa se sjednává na dobu určitou a to u jednohrobů,dvojhrobů nebo hrobky na 11 let( U sv. Otýlie), nebo 10 let (Mladé, Třebotovice)

U urnových hrobů a kolumbárních schránek na 10 let

Uzavřít smlouvu za nájemce může sjednat jím pověřená osoba pouze s písemným pověřením

(tři měsíce před skončením sjednané doby nájmu obdrží nájemce dopis, který jej vyzve k uzavření nové nájemní smlouvy a k úhradě nájmu na další období)