Uložení zpopelněných ostatků

Zpopelněné ostatky je možné uložit do hrobu, kolumbární schránky, provedením rozptylu nebo do žárového hrobu

Rozptyl

Žádost o provedení rozptylu vyřizuje kancelář správy hřbitova sv. Otýlie, tel. 387 426 260, mobil. 607 643 028

Potřebné doklady k vyřízení: občanský průkaz a doklad o zpopelnění

Rozptyl provádíme od května do října

Uložení urny do hrobu

Uložení urny do hrobu musí objednat nájemce, kamenická firma nebo jím pověřená osoba (další podmínky pověření konzultujte v kanceláři správy hřbitova)

Manipulaci se zpopelněnými ostatky (uložení nebo vyjmutí z hrobu, příp. uložení na hrob) je nutné vždy nahlásit v kanceláři správy hřbitova

Uložení uren provádíme od dubna do října

Upozornění pro nájemce hrobových míst ke stavbám na pohřebišti (viz Řád veřejného pohřebiště)

K vybudování jakékoliv stavby na pohřebišti nebo úpravě stavby již existující, zejména hrobky,náhrobku,rámu je třeba prokazatelný předchozí písemný souhlas provozovatele pohřebiště. Tím však není nahrazeno povolení stavebního úřadu, popř. povolení jiného státního orgánu, např. státní památkové péče, pokud je takového povolení třeba podle platných předpisů.

V případě výměny hrobového zařízení (staré za nové) nelze měnit rozměry hrobových míst – jednohrob za urnový hrob apod.